Almanca Türkçe Fiiller

08.03.2017
16.250

Almanca Türkçe fiiller

Almanca dersler konusu

FİİLLER

Türkçe’de Fiiller, bir iş bir oluş bir hareket bildiren kelimeler olarak tanımlanır. Almanca öğrenirken fiiller, kişilerin kendini ifade edebilmesi, cümle kurabilmesi açısından muhakkak öğrenilmesi gereken öğelerdir.

Almanca’da bilinmesi öğrenilmesi gereken fiiller.
Günlük hayatta kullanılan belli başlı fiiller’in geniş tablosu.
Bu tabloda fiillerin mastar halini, geçmiş zamanda kullanılan halerini ve esas hallerini görebilirsiniz.
almanca’yı ögrenip geliştirmek icin mutlaka kelime öğrenmeye devam etmeliyiz.

Türkçe Almanca Fiiller tablosu

INFINITIV
Mastar
PRÄTERITUM
Gecmis zaman
PARTIZIP PERFEKT
Esas Fiil
TÜRKCE
anfangen fing an angefangen Baslamak
antworten antwortete geantwortet Cevap Vermek
arbeiten arbeitete gearbeitet Calismak
ärgern ärgerte geärgert Kizmak
aufräumen räumte auf aufgeräumt Düzeltmek
aufwachen wachte auf ist aufgewacht Uyanmak
aussehen sah aus ausgesehen Bakmak
baden badete gebadet banyo yapmak
bauen baute gebaut inşa etmek
beeilen beeilte beeilt Acele Etmek
beginnen begann begonnen Baslamak
bekommen bekam bekommen Almak
bestellen bestellte bestellt Siparis etmek
besuchen besuchte besucht Ziyaret etmek
beten betete gebetet Dua etmek
bewerben bewarb beworben Uygulamak
bezahlen bezahlte bezahlt Ödemek
biegen bog ist gebogen Dönmek
bieten bot geboten (to offer)
bitten bat gebeten Sunmak
bleiben blieb ist geblieben Kalmak
blicken blickte geblickt (Bakmak
brauchen brauchte gebraucht Ihtiyaci olmak
brechen brach gebrochen (Kirmak
bringen brachte gebracht Getirmek
bürsten bürstete gebürstet Fircalamak
danken dankte gedankt Tesekkür etmek
dauern dauerte gedauert Sürmek (Zaman)
denken dachte gedacht Düsünmek
diskutieren diskutierte diskutiert Tartismak
drücken drückte gedrückt Basmak (Tus)
duschen duschte geduscht Dus yapmak
empfehlen empfahl empfohlen Tavsiye etmek
entscheiden entschied entschieden Kararvermek
entschuldigen entschuldigte entschuldigt Affetmek
entspannen entspannte entspannt Rahatlamak
erinnern erinnerte erinnert Hatirlamak
erkälten erkältete erkältet Üsütmek
erkennen erkannte erkannt Tanimak
erklären erklärte erklärt Aciklamak
erlauben erlaubte erlaubt Müsade etmek
erleben erlebte erlebt Deneyimli olmak
erzählen erzählte erzählt Anlatmak
essen gegessen Yemek
fahren fuhr ist gefahren Arac ile gitmek
fallen fiel ist gefallen Düsmek
fangen fing gefangen Yakalamak
faulenzen faulenzte gefaulenzt Tembel olmak
fehlen fehlte gefehlt Eksik olmak
feiern feierte gefeiert Kutlamak
finden fand gefunden Bulmak
fliegen flog ist geflogen Ucmak
folgen folgte gefolgt Takip etmek
fönen fönte gefönt Fön cekmek
fotografieren fotografierte fotografiert Fotograf cekmek
fragen fragte gefragt Sormak
freuen freute gefreut Memnun olmak
fühlen fühlte gefühlt Hissetmek
geben gab gegeben Vermek
gefallen gefiel gefallen Düsmek
gehen ging ist gegangen Gitmek
gehören gehörte gehört Ait olmak
gewinnen gewann gewonnen Kazanmak
glauben glaubte geglaubt Glauben
gratulieren gratulierte gratuliert Tebrik etmek
haben hatte gehabt Sahip olmak
halten hielt gehalten Tutmak
handeln handelte gehandelt Hareket etmek
hängen hing gehangen Asmak
heiraten heiratete geheiratet Evlenmek
heißen hieß geheißen ismi olmak
helfen half geholfen Yardim etmek
hoffen hoffte gehofft umut etmek
holen holte geholt Almak
hören hörte gehört Duymak
interessieren interessierte interessiert Ilgilenmek
joggen joggte ist gejoggt Dürtmek
kämmen kämmte gekämmt Taramak
kaufen kaufte gekauft Satin almak
kennen kannte gekannt Tanimak
klettern kletterte ist geklettert Tirmanmak
klingen klang geklungen Zil calmak
kochen kochte gekocht Pisirmek
kommen kam ist gekommen Gelmek
konzentrieren konzentrierte konzentriert Konsantre olmak
kosten kostete gekostet Fiyati olamk
kriegen kriegte gekriegt almak, edinmek
küssen küsste geküsst Öpmek
lächeln lächelte gelächelt Gülümsemek
lachen lachte gelacht Gülmek
lassen ließ gelassen Birakmak
laufen lief ist gelaufen Yürümek, Kosmak
leben lebte gelebt Yasamak
legen legte gelegt yere koymak
leihen lieh geliehen ödünç almak / vermek
leiten leitete geleitet Yönlendirmek
lernen lernte gelernt Ögrenmek
lesen las gelesen Okumak
lieben liebte geliebt Sevmek
liegen lag gelegen Yatay koymak
machen machte gemacht yapmak
meinen meinte gemeint Düsünmek
nehmen nahm genommen Almak
nennen nannte genannt isim vermek
öffnen öffnete geöffnet Acmak
packen packte gepackt Paketlemek
passen passte gepasst uygun olmak
passieren passierte ist passiert olmak
planen plante geplant planlamak
probieren probierte probiert Denemek
putzen putzte geputzt Temizlemek
rasieren rasierte rasiert Tras olmak
reden redete geredet Konusmak
regnen regnete geregnet Yagmur yagmak
reisen reiste ist gereist Seyehat etmek
reiten ritt ist geritten Ata binmek
rennen rannte ist gerannt Kosu, yaris
reservieren reservierte reserviert Rezerve etmek
retten rettete gerettet Kurtarmak
rufen rief gerufen Aramak
sagen sagte gesagt Söylemek
schaden schadete geschadet Zarar vermek
schaffen schaffte geschafft Calismak
schauen schaute geschaut Bakmak
scheinen schien geschienen Görünmek
schenken schenkte geschenkt Vermek
schicken schickte geschickt yollamak
schlafen schlief geschlafen Uyumak
schlagen schlug geschlagen Vurmak
schließen schloss geschlossen Kapamak
schmecken schmeckte geschmeckt Tadina bakmak
schminken schminkte geschminkt Makyaj yapmak
schneiden schnitt geschnitten Kesmek
schneien schneite geschneit Kar yagmak
schreiben schrieb geschrieben Yazmak
schreien schrie geschrien Bagirmak, inlemek
schwimmen schwamm geschwommen Yüzmek
sehen sah gesehen Görmek
sein war ist gewesen olmak
setzen setzte gesetzt Koymak
singen sang gesungen Sarkisöylemek
sitzen saß gesessen Oturmak
sparen sparte gespart Biriktirmek
spielen spielte gespielt Oynamak
spinnen spann gesponnen Dokumak
sprechen sprach gesprochen Konusmak
springen sprang ist gesprungen Atlamak
stehen stand gestanden Ayakta durmak
steigen stieg ist gestiegen inmek, binmek
stellen stellte gestellt Koymak
sterben starb ist gestorben Ölmek
stimmen stimmte gestimmt Düzenlemek
strecken streckte gestreckt Germek
studieren studierte studiert Okumak
suchen suchte gesucht Aramak
surfen surfte gesurft Sörf yapmak
tanzen tanzte getanzt Dans etmek
teilen teilte geteilt paylasmak
töten tötete getötet Öldürmek
tragen trug getragen Tasimak
träumen träumte geträumt Rüya görmek
treffen traf getroffen (to meet)
trennen trennte getrennt Karsilasmak
treten trat getreten Girmek
trinken trank getrunken Icmek
trocknen trocknete getrocknet Kurutmak
tun tat getan yapmak
verdienen verdiente verdient Kazanmak
vergessen vergaß vergessen Unutmak
verlieben verliebte verliebt Sevmek
verlieren verlor verloren Kayip etmek
verloben verlobte verlobt Nisanlanmak
verstehen verstand verstanden Anlamak
vorbereiten bereitete vor vorbereitet Hazirlamak
vorschlagen schlug vor vorgeschlagen Önermek
wachsen wuchs ist gewachsen Büyümek
wandern wanderte ist gewandert (Dogada yürümek
warten wartete gewartet Beklemek
waschen wusch gewaschen Yikamak
weinen weinte geweint Aglamak
werden wurde ist geworden Olmak
werfen warf geworfen Atmak
wiederholen wiederholte wiederholt tekrar etmek
wissen wusste gewusst Bilmek
wohnen wohnte gewohnt Oturmak
wünschen wünschte gewünscht Dilemek
zahlen zahlte gezahlt Ödemek
zeigen zeigte gezeigt Göstermek
ziehen zog gezogen Cekmek

Yukarıdaki tabloda Almanca A1 seviyesinden en ileri seviyelere kadar fiiller listelenmiştir.Bu almanca fiiller günlük hayatınızda ve iş hayatınızda muhakkak karşınıza çıkacaktır. Fiiller cümle kalıbının önemli unsurlarıdır. Mutlaka öğrenmeliyiz.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. Nutella dedi ki:

    Gayet başarılı bir konu olmuş. Araştırdığım kadarıyla gayet uzun ve güzel anlatılmış teşekkürler admin.

  2. Evelyne dedi ki:

    Very goοd article! We ᴡill be lіnking to this great articlе on our site.
    Keep up the great wгiting.